Career

Where people work, learn and grow together

At A Plus, we not only care about your ability to work, but also focus on your growth potential and ability to learn, not afraid to innovate.

Business Development ( B2B-Quốc tế)
A Plus đang tìm kiếm Chuyên Viên phát triển thị trường , là người sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm thêm các khách hàng mới đồng thời duy trì những khách hàng hiện tại.
Apply now
icon-sendmail